Beskikbare materiaal
Modules:

Module 1: Die Wese van Dissipelskap.

In hierdie module begin ons om mense te leer om meer meditatief te luister na die Skrif. Hierdie is deurgaans ’n belangrike aksent in al die modules. Daarsonder is dit bykans onmoontlik om te leer onderskei waarmee God besig is. Ons gee dan ook aandag aan ’n aantal kernsake wat veral belangrik is as mens nog aan die begin van jou geestelike reis is. Ons praat nou hier van die “begin van die reis”, maar ons ervaring is dat daar baie van ons lidmate is wat al jare lank kinders van God is, maar in terme van hulle geestelike reis eintlik nog altyd aan die begin is. Die rede hiervoor is gewoonlik juis omdat die proses van dissipelskap of geestelike begeleiding tot nou toe in hulle lewens ontbreek het.

Hierdie module handel dus o.a. oor die ontslae raak van maskers in jou geestelike lewe, die hantering van seerkry gebeure uit jou verlede, die versadiging van ons dors na geluk en vrede.

Module 2: Die Identiteit van ʼn Dissipel.

In hierdie module praat ons oor die vestiging van ons identiteit as kinders van die Here, asook oor die stryd tussen die vlees en die Gees. Ons gee veral ook aandag aan hoe God ons verander om al meer soos Hy te word. Wanneer mense leer om te onderskei wat God besig is om in hulle lewens te doen, vra dit gehoorsaamheid en sal dit lei tot gedragsverandering.

Modules 1 en 2 het 24 sessies elk wat binne drie jaar afgehandel kan word. Maw 36 sessies vir die jaar. ’n Baie belangrike deel van hierdie fase van die proses, is ’n retraite (wat oor drie dae strek) waar daar meer aandag gegee word aan die hantering van bagasie, vergifnis en emosionele en geestelike gesondheid. Ek gee meer inligting oor die verskillende retraites op ‘n afsonderlike bladsy wat net daaroor handel.

Baie belangrik: Ons gebruik ook in die eerste vier modules, Jesus se lewe (soos ons dit in die Johannes evangelie leer ken) as die volmaakte voorbeeld van die lewe van `n dissipel. Ons fokus dus deurgaans op die beginsels wat Jesus geleer en geleef het en kyk hoe dit ons lewens as dissipels raak.

Module 3: Die Roeping van ʼn Dissipel.

Hierdie module handel baie sterk oor roeping, gehoorsaamheid, gawes en bediening. Ons hanteer dissipelskap beginsels vanuit die OT. Dit is ook bedoel om mense bloot te stel aan God se storie met die mens vanuit die OT. Daar word aangetoon hoe God van die begin af mense roep om Hom te volg as dissipels (mense wat Hom volg en van Hom leer).. Ons fokus ook baie op Godsbeeld, wie God werklik is in sy karakter soos Hy Homself openbaar het. Dit het ook ten doel om mense te help om die bedoeling van die Bybel beter te verstaan en dus met die regte verwagting na die Woord te kom (maw nie om wetenskaplike en historiese korrektheid in alle opsigte van die Bybel te verwag nie, maar dit te sien as die bekendmaking van God en sy wil vir ons lewe).

Module 4: Die Bediening van ʼn Dissipel.

In hierdie module wil ons mense begelei om te begin onderskei waartoe God hulle roep in die praktyk van hulle lewe. As mense vir Christus doelgerig volg, sal dit altyd lei tot toerusting en verandering in jou eie lewe wat dan uitloop op bediening in die koninkryk van God. Ongelukkig verkeer baie gelowiges onder die indruk dat net geestelike leiers geroep word tot bediening. In hierdie module help ons mense om te verstaan dat ons almal geroep word om God “voltyds te volg”, ongeag van die beroep waarin ons staan. Ons moet net leer onderskei hoe en waar God ons wil gebruik in die omgewing waar Hy ons geplaas het. Die gedagte is dat elkeen wat die vier modules gedoen het, begelei sal word om tot ontdekking te kom van sy haar roeping, gawes en spesifieke bediening. Hierdie bediening hoef nie noodwendig binne die gemeente te wees nie, dit kan ook in die persoons se werksituasie wees.

Ook saam met Modules 3 en 4, word daar ’n retraite aangebied waar mense meer kans kry om te bid en stil te word rondom hulle spesifieke roeping en bediening.

Modules 5: Die Hart van ʼn Dissipel.

Vir diegene wat nog verder wil gaan en belang stel in ’n meer kontemplatiewe verhouding met God, is daar dan nog twee modules wat mense wil begelei om vir hulleself `n “geestelike lewensreël” daar te stel wat hulle op die verdere reis as dissipel van Christus kan help.

In module 5 kyk ons bietjie dieper na dit wat regtig in ons harte leef en sien raak hoe bedrieglik die hart is. Dit is gewoonlik baie ontmaskerend, maar het ten doel om mense te laat besef dat die nuwe lewe in Christus nooit op jou eie en met jou eie vermoëns geleef kan word nie. Ons “bereik” nooit `n punt waar ons nou alles “onder die knie” het en op ons eie bene kan staan nie. Ons moet die waarheid dat ons sonder Christus niks kan doen nie, in die oë kyk en aanvaar dat die nuwe lewe nét genade is.

Module 6: Die Gebed van ʼn Dissipel.

Hierdie module is baie meer daarop ingestel om mense bekend te stel aan die baie ou geestelike dissiplines soos die beoefening van Christus se teenwoordigheid (Brother Lawrence) die Jesus Gebed (soos beoefen in die Ortodokse tradisie en die woestynvaders) en die Gebed van die Hart.

Modules 5 en 6 loop ook oor ’n jaar en gaan gepaard met ’n stil retraite.

Module 7: Die Wil van ʼn Dissipel.

In die onderskeiding van God se wil, gaan dit nie net daaroor dat ons na God se wil vra of soek wanneer ons groot besluite moet neem nie, maar dis `n kuns wat enige dissipel moet aanleer om van dag tot dag met onderskeiding te leef. In hierdie module word dan spesifiek aandag aan die aspek gegee. Ons kyk ook redelik breedvoerig na St Ignatius se riglyne vir onderskeiding.

 

Die program sal dan min of meer soos volg verloop, afhangende van die tempo waarteen die groep verkies om te beweeg. Groepe wat nie so lank wil neem om alles deur te gaan nie, sou ook kon kies om twee sessies per week te doen.

EEN SESSIE PER WEEK (8 sessies per kwartaal)TWEE SESSIES PER WEEK
Module 1:  Kwartaal een tot drie.
(Jaar 1)
Module 1: Kwartaal 1 – 2.
(Jaar 1)
Module 2: Kwartaal vier en Kwartaal 1 – 2.
(Jaar 1 – 2)
Module 2: Kwartaal 3 -4 .
(Jaar 1)
Module 3: Kwartaal 3 -4 en Kwartaal 1.
(Jaar 2 – 3)
Module 3: Kwartaal 1 – 2.
(Jaar 2)
Module 4: Kwartaal 2 -4.
(Jaar 3)
Module 4: Kwartaal 3 – 4.
(Jaar 2)
Module 5: Kwartaal 1 – 2.
(Jaar 4)
Module 5 Kwartaal 1 – 2.
(Jaar 3)
Module 6: Kwartaal 3 -4.
(Jaar 4)
Module 6: Kwartaal 3 -4.
(Jaar 3)
Module 7: Kwartaal 1 – 2.
(Jaar 5)
Module 7: Kwartaal 1 – 4.
(Jaar 4)
Totale tyd:  4jr en 6 mde.Totale tyd: 3jr en 6 mde.

Sommige mense vra van tyd tot tyd: “Het jy nie ‘n korter program wat ons minder tyd sal vat nie?” Ek dink dit is juis een van die grootste probleme wat die kerk het, dat mense te maklik “kortpaaie” soek rondom die geestelike reis, omdat die wereld daarbuite oral kortpaai vir mense aanbied.

Die waarheid is dat daar GEEN KORTPAAIE in dissipelskap is nie. Mens word nie ‘n dissipel deur ‘n paar belangrike beginsels net teoreties “baas te raak” nie. Dit gaan oor die aanleer van ‘n manier van lewe wat eintlik vir meeste mense baie vreemd is; dit vra ook baie genesing, verlossing en groei. Dit alles neem TYD, rustige en geduldige spandeer van tyd met God.

Mens sou natuurlik ook net eers een of twee modules kon doen en dan later weer die ander. Ek sou dit egter nie aanbeveel nie, omdat dit goed is om die “manier van lewe” goed in te oefen en jou eie te maak.

Meer detail oor die praktiese verloop word gegee onder FAQ.

Dit is veral van groot nut vir tieners wat graag meer wil leer oor ʼn pad van dissipelskap. Ons ervaring is dat tieners wat dit met oorgawe en toewyding doen, baie daaruit ontvang en baie groei in hulle geestelike lewe beleef. Daar is ook gemeentes wat dit gebruik as kategese materiaal. Daar is dan ook drie modules vir tieners. Dit kan oor drie jaar in die hoerskool gedoen word.

In die tienermateriaal het ek probeer om die hart van dissipelskap raak te vat, maar dan ook op die manier wat ek as tiener dit graag sou wou hoor. Dit wat ek glo vir tieners moontlik kan opgewonde maak oor ‘n reis of lewe saam met God, eerder as om hulle bang te maak vir die moontlikheid van “hel toe gaan”.

Elkeen van die modules het 20 Sessies, wat gerieflik binne een jaar ingepas kan word.

Modules:
Module 1: Jy! Iemand van Betekenis!

In hierdie module lê ek klem op die feit dat God se bedoeling is om van ELKEEN van sy kinders iemand van betekenis te maak. Hy doen dit egter anders as wat die in die wêreld gedoen word, omdat Hy ander waardes het. Ons volg dus die reis van hoe God dit met sy kinders doen vandat Hy hierdie belofte aan Abraham gegee het in Gen. 12:1-2 totdat dit in Christus vervul is. Ons wys ook uit hoe dit in elke kind van God se lewe waar kan word, veral rondom die spesifieke vrae waarmee tieners dikwels worstel.

Module 2: Jy! ‘n Verteenwoordiger van God!

In hierdie module praat ons verder oor wat dit beteken as die Bybel se dat God ons as sy “verteenwoordigers” gemaak het. Hoe en waar kan en moet ons Hom verteenwoordig? Wat vra dit van ons en watter betekenis het dit vir ons manier van lewe? Weer eens word dit op ‘n manier gedoen wat hopelik nie skuldgevoelens by die tieners wek omdat hulle “nog nie daar is” nie, maar eerder op ‘n manier wat hulle sal opgewonde maak om so te kan leef.

Module 3: Jy! ‘n Gestuurde van God!

In hierdie module praat ons oor die feit dat God ons nie net roep om Hom te volg nie, maar ook uitstuur om vir Hom te leef. Die klem is egter weer daarop dat die belangrikste toerusting vir ‘n lewe as gestuurde, nie allerhande kursusse is nie, maar eerder ‘n lewende verhouding met God. Iemand wat regtig leer om naby God te leef, sal leef as gestuurde, sonder om dit “te probeer” doen. Dit is wat die Gees in ons werk en doen wanneer ons naby God leef.

Op die oomblik is daar materiaal vir ongeveer vyf jaar. Ouers kan dit met laerskool kinders by die huis doen. Dit kan ook gebruik word as sondagskool of kategese materiaal. Die gedagte is dat dit primêr die ouers se verantwoordelikheid is om hulle kinders op geestelike vlak te begelei. Hierdie materiaal gee vir die ouer gereedskap wat hulle kan gebruik om dit meer effektief te kan doen. Daar word sterk gefokus op wie God is en op Bybelse waardes wat gesinne kan aanneem as hulle eie. Die gesin kan dan ook saamkom met 3 – 5 ander gesinne wat dit ook doen as ʼn gesin-sel. Elke gesin deel wat hulle ontdek het. Daar is dan ook ’n kreatiewe aktiwiteit wat hulle almal (ouers en kinders saam) verder gesels oor die materiaal. Die mense wat dit doen vind dit baie verrykend en bevredigend, beide ouers en kinders is baie positief daaroor.

Riglyne vir stilword en joernaal:

Daar is ook ‘n addisionele boekie wat verdere riglyne gee vir stil word en die hou van ‘n joernaal. Mense kan dit enige tyd bestel om self deur te werk. Dit is ingedeel in 52 weke, met n stil word gedeelte vir elke dag van die week (maar nie ‘n “dagboek” nie). Dit leer jou hoe om self na die Woord te luister en dan daaroor aantekeninge te maak. Dit kan ook deur groepe gebruik word, wat bv alreeds deur al sewe modules gewerk het.

Die titel is: WEES STIL EN WEET. KOSTE IS R90 (A5) en R100 (A4).


Leer ons bid.

Hierdie boekie wil mense verder begelei op die pad van gebed. Dit is daarop gerig om gebed wyer en dieper te beleef as net die tradisionele siening van “praat met God”. Dit is baie meer gerig daarop om te leer luister na God.

Dit is gebaseer op die “Onse Vader” gebed, maar nie net soos wat dit in Matteus 6 na vore kom nie. Ons kyk na die wyer betekenis van die gebed in die lig van die totale verhaal van die Bybel. Ek glo dis al manier waarop ons die gebed werklik sy volle betekenis kan laat kry deur insig te kry waarvoor ons regtig vra as ons bid: “Laat U Naam geheilig word, Laat U koninkryk kom en laat U wil geskied.”

Koste is R100. Dit is net in A5 beskikbaar en die skrif is groter as die ander A5 boeke s’n, sodat dit nie nodig was om dit ook in A4 te druk nie.